Privacy Statement B & L Verspreidingen c.v.

Dit Privacy Statement is ingegaan op 25 mei 2018.

B & L Verspreidingen, gevestigd aan de Pascalstraat 5, 7903 BJ te Hoogeveen, is verantwoordelijk, de verwerkingsverantwoordelijke, voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.

B & L Verspreidingen is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens in te zien of te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Doel van verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om:

 • Een overeenkomst met onze opdrachtgevers te kunnen uitvoeren;
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Relatiebeheer en marketingactiviteiten te kunnen uitoefenen;
 • Uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en te beantwoorden.

 Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • De Uitvoering van een overeenkomst;
 • Een wettelijke verplichting;
 • Een gerechtvaardigd belang;
 • Toestemming, bij gebruik van beeldmateriaal.

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Identiteitsgegevens;
 • Bankrekeningnummer;
 • IP-adres;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan wij nodig hebben om de bovengenoemde doelen te kunnen uitvoeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

B & L Verspreidingen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar ter werving van bezorgers.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info’@’uwverspreider.nl. Wij zullen dan de informatie verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming (profilering)

B & L Verspreidingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B & L Verspreidingen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B & L Verspreidingen bewaart uw persoonsgegevens conform wettelijke bepalingen en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Personalia en overige persoonsgegevens bewaren wij hooguit twee jaar of tot een verzoek tot verwijdering van uw kant.

 Delen van persoonsgegevens met derden

B & L Verspreidingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B & L Verspreidingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. B & L Verspreidingen streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Beveiliging persoonsgegevens

B & L Verspreidingen gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info’@’uwverspreider.nl.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 • Inzagerecht;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Recht op bezwaar.

U kunt een verzoek sturen naar info’@’uwverspreider.nl of naar het adres onderaan dit Privacy Statement.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

B & L Verspreidingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

B & L Verspreidingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 Contactgegevens:

B & L Verspreidingen

t.a.v. de Directie
Pascalstraat 5

7903 BJ Hoogeveen
0528-262850